Warunki rezerwacji

Operatorem Systemu Rezerwacji publikowanym w sieci Internet pod adresem www.elotnicze.pl jest biuro podróży Polish Travel Quo Vadis spółka z o.o. ( PTQV ) z siedzibą w Warszawie, kod 00-138, ul. Ptasia 2 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148731, NIP 526-021-13-86.

Operator jest akredytowanym agentem IATA nr 63 2 1003 3

Obsługa klientów odbywa się :
- w Biurze Obsługi Klienta w Warszawie przy ul Ptasiej 2 w dni robocze od poniedziałku dopiątku w godz.8.00 - 18.00, oraz sobotę 8.00 -15.00 tel.: +4822 322 85 95
- przez System Rezerwacji dostępny na stronie www.elotnicze.pl w trybie online 24 godzinyna dobę /7 dni w tygodniu / 365 dni w roku.
Więcej informacji o Operatorze na stronie www.ptqv.net
Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji dostępnego w internetowym serwisie turystycznym www.elotnicze.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem a Operatorem. Jeżeli Państwo nie akceptują w pełni przedstawionych warunków, dalsze korzystanie ze stron Systemu Rezerwacji nie jest możliwe.

1. DEFINICJE

System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet wyszukiwanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego.
Użytkownik - w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z Systemu Rezerwacji; zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. System Rezerwacji udostępniany Użytkownikom jest i obsługiwany przez Operatora.
2. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania Systemu Rezerwacji , do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do kreowania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu Rezerwacji w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i zakupu biletu, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań skierowanych ku dochodzeniu niesłusznych roszczeń.
3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze fałszywą bądź cudzą kartą kredytową.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Operator zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Operator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej.
2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.elotnicze.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobistych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz wiek w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze.
3. Dokonując zapytania o rezerwację i zakupu biletu lotniczego Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych Operatora służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów.
4. Operator dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie www.elotnicze.pl.
5. W związku z tym Operator zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.elotnicze.pl.
6. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

6. SKŁADANIE REZERWACJI, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU


A. Założenie rezerwacji jak również jej odwołanie (przed wystawieniem biletu) nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych.
B. Wymagane dokumenty podróży Użytkownik w momencie dokonywania rezerwacji zobligowany jest do posiadania odpowiednich dokumentów podróży, jak np. paszport lub wiza. Operator nie jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat wymaganych dokumentów. Informacje dotyczące wymagań wizowych i paszportowych danego kraju Użytkownicy mogą uzyskać korzystając z informacji serwisu www.elotnicze.pl lub otrzymać bezpośrednio w placówkach dyplomatycznych.
C. Zapytanie o rezerwację Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych. Szczegółowe omówienie kolejnych etapów zapytania o rezerwację dostępne są w pliku POMOC na stronach www.elotnicze.pl.
D. Potwierdzenie zapytania i ceny Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności. Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN i określana jest osobno dla każdego wybranego połączenia lotniczego. Ponieważ na cenę biletu lotniczego składają się: taryfa netto, opłaty lotniskowe i opłata serwisowa ( transaction fee) , które mogą być wyrażane przez przewoźników lotniczych w USD lub innych walutach, cena ta może ulec niewielkim zmianom, uzależnionym od dziennego kursu USD tylko i wyłącznie przy odroczonej płatności, uzgodnionej z Operatorem.
E. Zakup biletu lotniczego
1. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego.
2. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia lotniczego, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu lotniczego.
3. W celu uzyskania najniższych stawek dla większości przelotów po Europie należy dokonywać rezerwacji oraz wykupu biletu na co najmniej 2 tygodnie przed wylotem. Im bliżej daty wylotu, tym ceny biletów są wyższe.
4. Najniższe ceny obejmują bilety z tzw. "Sunday Rule", przy skorzystaniu z których powrót jest możliwy najwcześniej w najbliższą niedzielę po wylocie.
5. Jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, może mieć to związek z brakiem miejsc w najtańszych klasach ekonomicznych. Prosimy sprawdzać daty wylotu i powrotu w sąsiednich terminach lub kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta +48 22 322 85 95.
6. Przy podróżach poza Europą, należy pamiętać o zróżnicowaniu cen w poszczególnych sezonach. Każda linia lotnicza sama ustala daty poszczególnych sezonów, natomiast z reguły - sezon, w którym ceny biletów są niższe obowiązuje od 1 października do 31 marca,
- sezon o wyższych cenach biletów obowiązuje od 1 kwietnia do 14 czerwca,
- sezon o najwyższych cenach biletów obowiązuje od 15 czerwca do 30 września oraz w okresie Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.
7. Informacje o warunkach wybranej przez Państwa taryfy uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta +48 22 322 85 95.
8. Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy cen grupowych, cen korporacyjnych dla firm, z którymi Operator nie zawarł odrębnej umowy, list oczekujących, które zostały zgłoszone przed pojawieniem się nowej, korzystniejszej oferty, cen i połączeń wyszukanych poprzez Internet bez konsultacji z Biurem Obsługi Klienta, wszelkich promocji nie wprowadzonych do ogólnoświatowego systemu rezerwacyjnego przez linie lotnicze, biletów agencyjnych, nagrodowych oraz różnic kursowych.
9. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Operator może kontaktować się z Klientem celem zweryfikowania danych Klienta i potwierdzenia oferty.
F. Opłaty za bilet lotniczy
Cena za bilet lotniczy składa się z 3 elementów
- opłaty za przelot
- opłat lotniskowych i podatków
- opłaty serwisowej
Opłaty serwisowe za wystawienie biletu ( transaction fee ) przy użyciu Systemu Rezerwacji na stronie www.elotnicze.pl :
- podróże międzykontynetalne 60 zł
- podróże europejskie 60 zł
- podróże krajowe 30 zł

Opłaty serwisowe za wystawienie biletu ( transaction fee ) w przypadku rezerwacji telefonicznych i osobistych w Biurze Obsługi Klienta :
- podróże międzykontynetalne 135 zł
- podróże europejskie 95 zł
- podróże krajowe 60 zł

Opłaty serwisowe ( transaction fee) mogą różnić się od podanych powyżej. Wysokość opłaty serwisowej może być ustalona indywidualnie przy wystawieniu biletu lotniczego w zależności między innymi od kierunku i terminu podróży, dostępności taryfy, ilości zmian, indywidualnych umów Operatora z liniami lotniczymi oraz stopnia zaangażowania Operatora przy przygotowaniu planu podróży.
G. Anulacja
Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika, przesyłane będą przez konsultanta Operatora pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej lub przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.
H. Zwrot biletu lotniczego
Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na stronie www.elotnicze.pl pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym. Zwrot biletu lotniczego wiąże się zawsze z potrąceniem opłaty serwisowej oraz w zależności od zastosowanej w bilecie lotniczym taryfy, może wiązać się z potrąceniem opłaty karnej (wysokość opłaty karnej określona jest przez linię lotniczą w warunkach taryfy i może wynosić nawet do 50% jej wartości).
Opłata za rezygnację z biletu w najtańszych oficjalnych taryfach wynosi 50%,ale bywają także bilety bezzwrotne.Uwaga! Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy). Zwracamy szczególną uwagę na dokładne zapoznawanie się z warunkami taryf przed zakupieniem biletu lotniczego.Zwracany bilet tzw. "papierowy" należy przesłać bezpośrednio na adres Operatora : Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o., 00-138 Warszawa, ul Ptasia 2. Koszty zwrotnego przesłania biletu pokrywa Klient. Zaleca się przesyłanie biletów lotniczych listem poleconym lub przesyłką kurierską. Zwracany bilet tzw. "elektroniczny" (z adnotacją "proszę o zwrot biletu" należy przesłać bezpośrednio na adres e-mail biletylot@polishtravel.com.pl. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek karty kredytowej Użytkownika, w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania przez Operatora przesyłki zawierającej zwracany bilet lotniczy.
I. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności.
Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji www.elotnicze.pl, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf typu PEX I APEX, które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 7 (dla PEX) i 14 (dla APEX) dniowym wyprzedzeniem. Nie dotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. Operator zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na siedem lub czternaście dni przed odlotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu biletu lotniczego według taryf promocyjnych typu PEX i APEX można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta tel.: +48 22 322 85 95.
J. Formy płatności
Akceptowane są trzy formy płatności za bilety lotnicze zakupione na stronie www.elotnicze.pl:
- płatność przelewem na rachunek wskazany przez Operatora jako właściwy dla tej transakcji.
- płatność kartą kredytową
- płatność gotówką w siedzibie firmy lub do rąk kuriera dostarczającego bilet
Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji, zaznaczając w polu [FORMA PŁATNOŚCI] , "karta kredytowa" ,"przelew" lub "gotówka".
Przelew bankowy
Prosimy o dokonywanie wpłat na następujący rachunek bankowy:
Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.,
00-138 Warszawa, ul. Ptasia 2,
Bank Millenium

nr rachunku dla PLN: 56 1160 2202 0000 0001 2431 8488

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Pasażera(ów) oraz numer rezerwacji.
Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za anulowane rezerwacje z powodu braku wpłaty w wymaganym terminie.
KARTA KREDYTOWA
Transakcja zakupu z podaniem danych karty kredytowej jest transakcją w pełni bezpieczną. Dane z karty po jej wykorzystaniu są na trwałe zaszyfrowane. Wybierając jako formę płatności "karta kredytowa", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty kredytowej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie "order by phone" przez Operatora i obciążana kwotą należną za zakupione bilety lotnicze. Uwaga! Podanie błędnych danych karty kredytowej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji. Używanie cudzej karty kredytowej jako formy płatności za bilety lotnicze zakupione na stronie www.elotnicze.pl jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności zgodnie z Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania tego typu przestępstwa są natychmiast zgłaszane przez Operatora odpowiednim organom ścigania.W przypadku płatności kartą kredytową, która nie stanowi własności jednego z pasażerów, płatnik zobowiązany jest do przesłania kserokopii karty (awers i rewers), kserokopii dowodu tożsamości oraz pisemnej zgody właściciela karty do Biura Obsługi Klienta.Akceptowane karty: VISA, Eurocard, Mastercard, Diner Club, American Express.
GOTÓWKA/ KARTA PŁATNICZA
Zapraszamy do naszego Biura Obsługi Klienta w Warszawie ul Ptasia 2 w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 18.00
Opłaty gotówką można również dokonać u naszego kuriera dostarczającego bilet (Warszawa i okolice).
K. Dostarczenie biletu lotniczego
1. Operator dostarcza bilety lotnicze zamówione poprzez portal internetowy www.elotnicze.pl w terminie 2 dni roboczych na terenie całego kraju.
Bilety lotnicze tzw. "papierowe" zakupione doręczane są do rąk własnych Klienta, na adres wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji jako adres do wysyłki.Na terenie Warszawy i okolic, bilety dostarczane są nieodpłatnie. Koszt przesyłki do innego miasta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pokrywany jest przez Klienta i wynosi ok. 25 PLN. Pasażer może odebrać bilet osobiście w Biurze Obsługi Klienta , a w niektórych wypadkach na terenie Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Bilety lotnicze tzw. "elektroniczne" dostarczane są za pomocą e- mail, na adres wskazany przez klienta lub faksem, na numer wskazany przez klienta. Na wyraźne polecenie klienta bilety elektroniczne w formie drukowanej dostarczamy pod wskazany adres na takich samych zasadach jak bilety papierowe.
2. W celu zapewnienia Użytkownikowi maksymalnego bezpieczeństwa, kurier pocztowy ma obowiązek potwierdzić zgodność danych personalnych zawartych w dowodzie osobistym Odbiorcy przesyłki z danymi Klienta zawartymi na przesyłce (dane te pobierane są z kwestionariusza osobowego Systemu Rezerwacji).
3. W przypadku płatnością kartą kredytową kurier ma obowiązek potwierdzić prawdziwość danych z karty kredytowej użytej przez Klienta jako środka płatniczego za zarezerwowane bilety lotnicze z danymi z karty kredytowej prezentowanymi przez Odbiorcę przesyłki. Na dokumencie prezentowanym przez kuriera, Odbiorca ma obowiązek potwierdzić własnoręcznym podpisem zgodność powyższych danych. Nie dotrzymanie tego warunku oznacza rezygnację z zamówionych biletów lotniczych i powoduje zwrot przesyłki.
4. Odbiorcą przesyłki może być osoba dokonująca zakupu biletu lotniczego lub osoba wskazana jako podróżujący. W przypadku płatności kartą kredytową odbiorcą przesyłki może być wyłącznie osoba dokonująca zakupu biletu lotniczego i będąca płatnikiem.

7. REKLAMACJE

Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów można zgłaszać w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w Warszawie 00-138 , przy ul. Ptasia 2, albo za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres: biletylot@polishtravel.com.plO przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia Operator poinformuje Klienta w terminie 3 dni od jej otrzymania.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z Systemu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
2. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.
3. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).
5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2007 roku do odwołania i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia.